Zagreba Esperantisto

Zagreba Esperantisto estas gazeto de Zagrebaj Esperantistoj. Ĝi aperas 6 fojojn jare.
RSS laŭ aldondato
RSS laŭ publikiga dato
Eldonisto: Unuiĝo de Zagrebaj Esperantistoj (UPE), Goljak 43, HR-10000
Redakcio: "Grafokom", pp. 96, HR-48350 Djurdjevac (Kroatio), grafokom (ĉe) kc.htnet.hr
Abonebla rekte ĉe la redakcio au tra Libroservoj de UEA kaj Orbis Pictus
Jarabono: 15,00 euroj (6 numeroj en 2008) - pagebla al konto plea-k ĉe UEA

Temoj : | Informado | Kulturo | E-movado loka |

Lokoj : | Kroatio | Zagrebo |

Lingvoj : | Esperanto (NUR) |


Ĉefa retejo : Zagreba Esperantisto

Eldonisto : Unuiĝo de Zagrebaj Esperantistoj

Eldona loko :Zagreb, Kroatio

ISSN :1846-5021

Ekapero : 2007-05-01